Lode Lermyte

Lode Lermyte

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een EBVBA.
Enige vennoot-zaakvoerder: Lode LERMYTE.

Centraal Telefoonnummer: 050 406 706
Centraal Faxnummer: 050 406 707
Centraal Mailadres: info@lermyte.be
Ondernemingsnummer en BTW-nummer: BE 0479.609.966
OVB-nummer: 4988321
Verzekeraar Beroepsaansprakelijkheid: AMLIN EUROPE nv via Vanbreda Risk & Benefit
polisnummer LXX034899

De beroepsregels en gedragscodes vindt u hier.

Maatschappelijke Zetel en Hoofdkantoor

Stationsstraat 55
9990 Maldegem
Balie Gent


Bijkantoor

Houtzagerijstraat 1
310 SINT-KRUIS Brugge
Balie Brugge

Steeds meer nood aan een overkoepelende fiscale, juridische en bedrijfseconomische visie.

Dat zelfstandigen en ondernemers steeds bij de pinken moeten blijven, weten we reeds langer. Het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Vertrouwd raken én blijven met de complexe regels en de steeds sneller wisselende wetgeving slorpt immers behoorlijk wat van hun tijd op. Zo kunnen ze minder aandacht besteden aan de echt belangrijke zaken zoals verkopen, besturen, leiden of plannen... Bovendien hebben ze niet enkel hun zaak om bezorgd over te zijn, ook hun privé belangen vergen de nodige aandacht.

Alles op één lijn.

Vroeger werd al eens beroep gedaan op een externe boekhouder, een fiscalist, een notaris, een jurist... volgens de concrete nood van het ogenblik. We stellen echter vast dat de adviezen van de afzonderlijke externe adviseurs niet steeds op dezelfde lijn zitten, waardoor belangrijke opportuniteiten verloren kunnen gaan. De complexiteit van het ondernemen is immers zo groot geworden dat een overkoepelende visie absoluut noodzakelijk is.

Niet enkel bij geschillen.

Het advocatenkantoor Lermyte wil deze lacune opvangen door gefundeerde en gecoördineerde adviezen te verstrekken op diverse met elkaar verweven domeinen. Denken we maar aan fiscaliteit, algemene wetgeving, vennootschapsrecht, overnames, opvolging, aandelenverkoop... Ook de daaraan gelinkte problematiek van het privé patrimonium of de opvolging wordt daarbij niet over het hoofd gezien. De advocaat is immers vaak dé aangewezen vertrouwenspersoon van de ondernemer en kan veel zaken in goede banen sturen vanuit een sterk ontwikkelde helikoptervisie. De tijd dat een advocaat enkel in actie trad bij een geschil is definitief voorbij. Pro-actief meedenken met de ondernemer is de boodschap.

Een unieke profilering.

Advocatenkantoor Lermyte heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bank- en financiewezen, in vastgoed, accountancy, fiscaliteit, managemenent en crisismanagement. Dit heeft geleid tot een unieke allround dienstverlening voor kleine en middelgrote ondernemers. Uiteraard hoort hier ook de klassieke geschillenregeling bij, want soms moeten contracten hardhandig afgedwongen of verbroken worden, of wanbetalers tot een regeling aangezet.

Steeds meer komt het kantoor ook tussen bij het vereffenen, het verkopen of het overlaten van vennootschappen. Huwelijks- en erfenisproblemen spelen daar vaak een belangrijke rol in. En er wordt gewaakt over de optimale verhouding tussen privaat vermogen en onderneming.

Advocatenkantoor Lermyte treedt hierbij zowel preventief als curatief op en volgt de ondernemer, het bedrijf en de particulier op van start tot finish. Met kennis van zaken, in een vertrouwensrelatie of ingebed in een externe managementfunctie. Het is al langer een vaststaand feit dat bedrijven en ondernemers op deze manier aan slagkracht, zekerheid en efficiëntie winnen.

Het kantoor werkt in principe niet op basis van provisies. Bij betaalproblemen van een cliënt staat het het kantoor vrij op eigen beslissing alsnog op provisies over te schakelen en te presteren tot verbruik van de provisie (btw inclusief).

De behandeling van uw dossier wordt van rechtswege geschorst na verzenden van de tweede aanmaning (ongeacht of deze aangetekend, per fax of per mail is verzonden).

Er wordt in hoofdzaak gewerkt aan de hand van maandelijkse afrekeningen in functie tot de gepresteerde uren en gemaakte kosten. In functie tot het bekomen resultaat en de reeds aangerekende prestaties in het dossier, kan eventueel een bonus genegotieerd worden.

Het referentie-uurloon voor 2015 wordt bepaald op 132 euro, opgedeeld in zes tijdsblokken van tien minuten.

Voor vacaties boven de 5 km wordt een kilometervergoeding aangerekend aan de cliënt, die voor 2015 bepaald is op 0,50 euro per kilometer.
De prestaties geleverd door het secretariaat worden aangerekend volgens tijdseenheden van 10 minuten. De referentiekost voor secretariaat per eenheid bedraagt voor 2015 11 euro; kopie’s, koerierdiensten en andere secretariaatskosten worden aan reële kostprijs doorgerekend.
Voor het openen van een nieuw dossier wordt een vaste kost aangerekend, voor 2015 bepaald op 75 euro.
Voor moeilijk waardeerbare prestaties door secretariaat en/of medewerkers, alsook de minimum-kostprijs voor fax- en mailzendingen wordt een basiskost aangerekend, voor 2015 vastgesteld op 75 euro.

De staat van ereloon en onkosten is betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een schadebeding van 10 % op het openstaand saldo, met een minimum van 250 EUR, en dit uitsluitend ter dekking van de administratieve kost van debiteurenbeheer, opvolging en aanmaningen. Bij gebrek aan tijdige betaling is LODE LERMYTE BV ovv BVBA eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele nalatigheidsinterest in rekening te brengen die gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet betreffende de Betalingsachterstand van 02 augustus 2002 en haar wijzigingen.

Iedere aansprakelijkheid lastens LODE LERMYTE BV ovv BVBA is beperkt tot het bedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien, en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de tegenwaarde van 7.500 EUR.

Op de overeenkomst tussen LODE LERMYTE BV ovv BVBA en de cliënt is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT (afdelingen Gent en Brugge) bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn bindend behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkingen waarvan de cliënt het bewijs dient te leveren.


De op deze site beschikbare content wordt uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en onder alle voorbehoud. Juridische items die hier zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen houden geen adviesverlening of dienstenprestatie in. Verwijzing naar derden of opname van content van derden engageert geenszins onze verantwoordelijkheid, net zo min als bij verwijzing door derden naar deze site


©

Niets uit deze site mag gekopieerd of op een of andere manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lode Lermyte bvba.
Lode Lermyte bvba is houder van de auteurs- en andere rechten op en over deze site.
Design en implementatie door Bavo Mortier